O NAMA

POLOŽAJ

Grad Ivanec se smjestio na kontaktu podgorja Ivanščice i južnog ruba doline rijeke Bednje, na prometnom pravcu Varaždin – Krapina. Rasprostire se na površini od 96,10 km2, te zauzima 7,6% površine ukupnog prostora Županije. Na tom području živi 13.765 stanovnika (143 stanovnika/km2). U samom gradu Ivancu živi 5.252 stanovnika te je drugi najveći grad u Varaždinskoj županiji.

Na sjeveru graniči s općinama Klenovnik, Maruševec, Vidovec i Beretinec, na zapadu s gradom Lepoglavom, na istoku s gradom Novim Marofom, dok južnu granicu područja Grada čini granica s Krapinsko zagorskom županijom. Na području Grada utemeljeno je 29 naselja, i to: Bedenec, Cerje Tužno, Gačice, Gečkovec, Horvatsko, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Lovrečan, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Prigorec, Punikve, Radovan, Ribić Breg, Salinovec, Seljanec, Stažnjevec, Škriljevec, Vitešinec i Vuglovec.

Glavnina industrije smještena je u Ivancu (≈79% svih pravnih subjekata i 68% svih obrtnika koji djeluju na području grada Ivanca), a podijeljena je na Industrijsku zonu Ivanec te Poslovnu zonu Ivanec – Istok.

U ostalim mjestima smješteni su manji obrti i servisi različitih djelatnosti (izuzev drvno prerađivačkih pogona u Cerju Tužnom, Punikvama, Ivanečkoj Željeznici i Lovrečanu koji spadaju u rizičnije gospodarske subjekte).

CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi zajednice su unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Zajednice. Usmjeravanje i usklađivanje rada svojih članica i članova, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području djelovanja. Organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Zajednice. Provođenje vatrogasnih aktivnosti, osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanje operativne spremnosti članova dobrovoljnih vatrogasnih društava iz svoje nadležnosti. Podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici. Promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, uključivanje i rad s građanima i mladima, te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici. Dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove. Suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara. Promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

 

Djelatnosti kojima se ostvarjuju ciljevi su: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija; gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama; obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama; analiziranje i praćenje provedbe propisa i mjera u području zaštite od požara, po potrebi iniciranje njihovih dopuna ili izmjena; obavljanje drugih poslova kojima se ostvaruju ciljevi Zajednice; provođenje programa neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom uz odobrenje Državne vatrogasne škole; organizacija savjetovanja, seminara, pokaznih vježbi i prezentacija; provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem pozitivnih propisa; sudjelovanje u aktivnostima zaštite okoliša te poduzimanje i drugih radnji za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Zajednice.

 

USTROJ

Zajednica je dobrovoljna, stručna i humanitarna udruga od posebnog interesa za grad Ivanec s temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada. Zajednica je ustrojena na temeljima Zakona
o vatrogastvu (N.N.br. 125/19), Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) te Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14, 70/17, 98/19).

S obzirom na površinu i teritorij koji pokriva, Vatrogasnu zajednicu grada Ivanca svrstavamo na drugo mjesto u Županiji. U sastavu Vatrogasne zajednice grada Ivanca djeluje šest dobrovoljnih vatrogasnih društava, a to su: DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan i DVD Salinovec.


Sukladno važećoj Procjeni, teritorij Grada je podijeljen na jedno područje odgovornosti sa središnjom vatrogasnom postrojbom DVD-om Ivanec. Preostala vatrogasna društva imaju određena područja djelovanja sukladno Planu zaštite od požara.